عکس صفحه اصلی

تدریس دروس تخصصی آزمون وکالت توسط اساتید برتر کشوری:

 استاد شعبانی(حقوق مدنی)

دکتر کامفر(حقوق جزا-آدک)

دکتر انصاری(آیین دادرسی مدنی)

استاد سمیع پور(اصول فقه)

دکتر امینی(حقوق تجارت)

با مشاوره اختصاصی استاد منکاوی


با سواد قبول شوید....

مطالب مرتبط