عکس صفحه اصلی
آموزش تخصصی تئاتر

توضیحات جامع

طرح آموزشى تئاتر در موسسه آموزش عالى آزادگام انديشه

موسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه برای دانش پذیران هنر، تئاتر و ادبیات نمایشی را در کنار هم، برای عملکرد بهتر و آموزشی روان تر درنظر گرفته است.

آموزش (تئورى- عملى) بازيگرى (بازيگرى براى صحنه، سينما، تلويزيون و راديو)

براى دو ترمِ الف) مقدماتى و ب)توليد

الف) دوره ى مقدماتى

٣٠ ساعت آموزش (١٠ جلسه ى سه ساعته)

شامل

  • ١٠ ساعت تاريخ تئاتر جهان- تشريحِ فلسفى بازى و كنش بازيگرى- بازيگرى به عنوان يك وضعيت علمى، پژوهشى
  • ٢٠ ساعت تمرين عملى بازيگرى- با تاكيد بر بازيگرىِ ژستوس (روش بازيگرى برلين آنسامبل- مهم ترين مركز پژوهشى-اجرايىِ در آلمان)

ب) دوره ى توليد

٦٠ ساعت كارگاه عملى براى توليد يك اثر نمايشى با تكيه بر بازيگرى و كشف و دركِ فضاهاى بازى (٢٠ جلسه ى سه ساعته)

كارگاه براساسِ روش آموزشىِ بدن شاعرانه (ژاك لكوك- موسس مدرسه ى حرفه اى بازيگرىِ پاريس) پيش خواهد رفت.

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

  • گذراندن دوره  زبان بدن
  • گذراندن دوره  فن بیان

طرح آموزشى براى ادبيات نمايشى (فيلم نامه نويسى و نمايش نامه نويسى)

الف) مقدماتى:

٣٠ ساعت (١٠ جلسه ٣ ساعته)

شامل تاريخ تئاتر- مكتب هاى ادبى- اصول و مبانى درام- روايت شناسى

ب) پيشرفته:

 ٣٠ساعت (١٠ جلسه سه ساعته)

شامل توليد يك اثر دراماتيك از طرح تا اجراى كامل

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

  • گذراندن دوره  زبان بدن
  • گذراندن دوره  فن بیانثبت نام

مطالب مرتبط