عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

اداره  و راهبری مؤثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش های تولیدی بازاریابی و فروش اطلاعات و مالی و ایجاد تحول در یک بخش تخصصی سازمان، طراحی هدایت و رهبری تحول در کل سازمان پس از کسب تجارب عملی در مدیریت، کارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان های جدید ،ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه ای مزبور به مدیران سازمانهای اقتصادی و اجتماعی.

بهبود نظام مدیریت در سطح واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق رشته مدیریت اجرایی لازمه دستیابی به اهداف خاص آموزشی زیر است :

  • آماده کردن شرکت کنندگان برای قبول وظایف مدیریت از طریق آشنایی با آخرین دستاورد های دانش مدیریت و تقویت قابلیت های تحلیل،ابتکار،خطر پذیری،ارتباطات،تصمیم گیری و بالاخره رهبری مؤسسات تابعه.
  • ایجاد زمینه جهت ارتباط نزدیکتر و مؤثرتر میان مدیران و کادر مشاوران و کارشناسان مدیریت از طریق دستیابی به دیدگاه ها و زبان مشترک علمی،در جهت استفاده بهینه مدیران از کادر مذکور.

از اینرو انتظار می­رود شرکت کنندگان این دوره مهارت های زیر را کسب نمایند:

  • نگرش علمی به مدیریت:این مهم از طریق آشنایی وسیع با تجربیات دنیای صنعتی و پژوهش های معمول در رشته مدیریت و نیز پی بردن به اهمیت نگرش علمی به مسایل مدیریت محقق خواهد شد که در آن صورت از تفکر یک بعدی ،شتاب زدگی در عمل و پیش داوری درباره روش های کارآمد مدیریت که از ویژگی های نگرش غیر علمی است پرهیز خواهد شد.
  • کسب دانش مدیریت: آشنایی مدیران با تجربیات کشورهای صنعتی و نیز تحقیقات اندیشمندان مدیریت موجب ارتقاء سطح دانش هایی در این زمینه می شود و این امر از سوئی زمینه استفاده مؤثرتر از فنون جدید مدیریت را توسط مدیران فراهم می­کند و از سوی دیگر ارتباط و همکاری نزدیکتری میان مدیران و کارشناسان مدیریت ایجاد کرده موجب می شود که مدیران از مشاوران و کادر ستادی خود بهتر استفاده کنند.

 

 تواناییهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

  • کنترل رفتارهای کارکنان، هدایت و رهبری افراد و گروه ها در سازمان
  • ایجاد تحول در بخش های تخصصی سازمان و کارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان
  • علاقه مند به یادگیری مطالب روز مدیریت

 شرایط ورود به دوره (پیش‌نیازهای ورود)

  • دارابودن کارشناسی ارشد و یا MBA از دانشگاههای معتبر و مؤسسات آموزش عالی آزاد

ثبت نام