عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

شناخت شخصیت و الگوهای رفتاری

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

داشتن زندگی آگاهانه

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

ندارد

نحوه پذيرش دانشپذير

مصاحبه

سرفصل دوره

شناخت الگوهای چهار گانه رفتاری