عکس صفحه اصلی

سوابق تحصيلي و علمي کاربردي

 1.  كارشناسي مهندسي برق (سيستمهای كنترل وابزار دقيق)-(دانشگاه فردوسي مشهد)
 2.  دوره عالي (دوره كارشناسي ارشد) مديريت  MBA اجرايي (مركز آموزش خانه صنعت ومعدن خراسان رضوی - واحد سبزوار) 
 3.  - DBA استراتژيک (دوره دكترای راهبردی كسب و كار)(موسسه آموزش عالي آزاد آرمان) و (گواهي از آكادمي IT-CC انگلستان)
 4.  مميزی داخلي استاندارد ايزو - 2000 / 9001 (شركت پويندگان دنيای كيفيت)
 5.  گواهينامه بين المللي مميزی داخلي استاندارد ايزو - 2000 / 9001 ( MIC انگلستان)
 6.  كنترل فرآيند آماری ( SPC) سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران
 7.  توسعه نظامهای مديريتي (مديريت استراتژيک) سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران
 8.  كايزن - KAI ZEN (زير نظرآقای پروفسور شوئيچي يوشيدا از كشور ژاپن) سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران
 9.  آشنايي با الزامات استاندارد ايزو - 9000 ( شركت ايتوک )
 10.  كاليبراسيون و تعميرات الكترونيک (شركت آسا)
 11.  كاليبراسيون ابزاراندازه گيری فشار (شركت لكس)
 12.  كاليبراسيون ابزاراندازه گيری دما (شركت لكسر)
 13.  آشنايي با تلورانسهای هندسي (شركت لكسر)
 14.  كاليبراسيون ابزاراندازه گيری تخصصي طول (شركت لكسر)
 15.  كاليبراسيون عمومي وتاييد سيستمهای اندازه شناسي (شركت لكسر)
 16.  آشنايي با الزامات استاندارد - ISO / IEC 17025 (موسسه استاندارد خراسان)
 17.  اصول و مباني كاليبراسيون (موسسه استاندارد خراسان)
 18.  شيوه ايجاد انگيزش در كاركنان (سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران)
 19.  كار تيمي - TEAM WORK (سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران)
 20.  بهره وری (سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران)
 21.  سرمميزی بين المللي TUV INTER CERT) ISO 9001/2008)
 22.  كاليبراسيون و تعميرات ابزار دما (شركت آسا)
 23.  مديريت انرژی (پارک علم وفناوری)
 24.  آشنايي با الزامات استاندارد ايزو - 22000 (شركت پويندگان دنيای كيفيت) و (BRS امريكا)
 25. آشنايي با الزامات استاندارد ايزو  2015-( oxford cert)

مشخصات فردي

نام : محمد ابراهيم 

نام خانوادگي: قارزی

فرزند : محمد علي

تاريخ تولد: 1349/05/01

محل تولد : سبزوار 

پست الكترونيكي:  GHARZI2000@gmail.com

مطالب مرتبط