عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

برای برگزاری دوره هایی کارآمد و همراهی با دانش پذیران فارغ التحصیل، این دانشگاه سعی در تشکیل باشگاهی با اعضا حرفه ای در زمینه کسب و کار نموده است.

اعضا باشگاه:

  • اساتید دانشگاه
  • دانش­پذیران موسسه (کد دانش­پذیری داشته باشند)
  • مدیران در بخش صنعت، بازرگانی یا سازمانهای خصوصی و دولتی
  • کارشناسان رسمی دادگستری

مطالب مرتبط