عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

تقویم آموزشی کارگاههای در حال اجرای نیمه دوم سال 1398
ردیف
تاریخ اعلام دوره
عنوان کارگاه
ظرفیت
روز
زمان برگزاری
1
1398/07/25
استراتژی تبلیغات
برگزار شد
چهارشنبه
1398/08/01
2
1398/07/25
اصول مشاوره و طراحی ساختار سازمانی کسب و کارهای نوین
برگزار شد
پنج شنبه
1398/08/02
3
1398/07/25
تکنیکهای فروش و بازاریابی عصبی
برگزار شد
پنج شنبه
1398/08/02
4
1398/08/12
مدیریت رفتار سازمانی
برگزار شد
پنج شنبه
1398/08/16
5
1398/08/14
استراتژی های بازاریابی
برگزار شد
چهارشنبه
1398/08/29
6
1398/08/14
شناخت رفتار مصرف کننده و محیط رفتاری
برگزار شد
پنج شنبه
1398/08/30
7
1398/08/30
اصول و فنون مذاکره
برگزار شدجمعه
1398/09/13
8
1398/08/30
مذاکرات تجاری
برگزار شدجمعه
1398/09/14
9
1398/08/30
سرمایه گذاری
برگزار شدجمعه
1398/09/22
10
1398/09/23
مدیریت ارتباط  با مشتریCRM
در حال ثبت نام
چهارشنبه
پنج شنبه
1398/10/11
1398/10/12
11
1398/09/23
مدیریت پروژه
در حال ثبت نام
چهارشنبه
پنج شنبه
1398/10/25
1398/10/26
12
1398/09/23
آینده پژوهی
در حال ثبت نام

چهارشنبه
پنج شنبه
1398/10/25
1398/10/26
13
1398/09/23
business plan
در حال ثبت نام
جمعه
1398/10/27
14
1398/09/23
طراحی و تدوین استراتژی(فرهنگ، رهبری و انگیزش)
در حال ثبت نام
جمعه
1398/10/27
15