عکس صفحه اصلی

مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه دوره ای را با عنوان مدیریت عالی بیمه DBA منطبق بر سر فصلهای آموزشی و به روز کشور برگزار می نماید. هدف از این دوره استفاده کاربردی از علم روز مدیریت به منظور تقویت و ارتقاء دانش فعالان صنعت بیمه، جهت کنترل ریسک­های عملیاتی و تجاری در حوزه های گوناگون بوده است. دوره مدیریت عالی بیمه DBA به گونه ای طراحی شده است که مدیران با فراگیری مهارتهای رهبری در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و یا رفع چالشهای موجود در سازمان خود اقدام نمایند. بی تردید کلیه فرآیندهای اقتصادی و صنعتی و تجاری کشورها برای تحقق ماموریت ها و آرمان های خود نیاز مبرم به بیمه دارند. لذا این امر نیازمند داشتن دانش کافی در زمینه های شناسایی، ارزیابی و تحلیل هایی اثر بخش می باشد.

مطالب مرتبط