عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

یکی از عمده ترین مواردی که کارفرمایان و صاحبان مشاغل با آن رو برو هستند قوانین مربوط به قانون کار، رابطه بین کارفرما و کارگر و نحوه انعقاد قرارداد های کاری و امور مربوط به بیمه و تامین اجتماعی است که گاهاً عدم آشنایی به قوانین مربوطه باعث بروز جرائم و ضررهای مالی سنگین برای کارفرمایان یا حتی کارگران(کارمندان) می گردد.

رابطه کارگری و کارفرمایی به اقتضای خود و به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد و متنوعی را در بر دارد. حکم بخش عمده ای از آثار این رابطه را قانون کار تعیین کرده است، در جایی که کارگر(کارمند) را به عنوان بیمه شده در نظر میگیریم، مقررات تأمین اجتماعی به آثار این رابطه می پردازد.گزیده ای از اهداف دوره


  • آشنایی با تعريف كارگر و اركان الزامي رابطه كار
  • آشنایی با كارفرما و الزامات كارفرمايي
  • تعريف كارگاه و توابع ان( ماموريتها و حوادث ناشي ازكار)
  • آشنایی با قرارداد كار و الزامات انعقاد ان
  • آشنایی با انواع قراردادهاي كار و شروط مهم در قرارداد
  • آشنایی با مسايل تامين اجتماعي
  • آشنایی با منابع درامد سازمان تامين اجتماعي
  • ضمانت اجراي وصول درامدها در سازمان
  • پيمانكاريها و تامين اجتماعي

مدت زمان دوره

 16 ساعت

هزینه دوره

 456.000 تومان