عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره:

هدف درمان این است که بیماران به‌جای سبک‌های مقابله‌ای ناسازگار، از سبک‌های مقابله‌ای سازگارتر استفاده کنند تا از این طریق بتوانند نیازهای هیجانی اساسی خود را ارضا کنند.

تواناييهاي مورد انتظار دانش پذيرفتگان دوره:

دانش کافی در زمینه فعالیت کاری

حداقل دانش روان شناسی

حداقل مهارت روانشناختی

علاقه به یادگیری

نیاز به یادگیری

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود):

 دارا بودن مدرك كارشناسي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي معتبر كشور

ارزيابي در طی دوره:

در پایان هر دوره توسط اساتید ارزشیابی به عمل می آید.

شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره:

کسب حداقل نمره اعلام شده توسط گروه

ارائه ی پروژه پایانی (با صلاحدید گروه)

حضور مستمر در دوره (با احتساب میزان غیبت های مجاز)

رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضوابط مربوط به برگزاری دوره که قبلاً به رویت و تأیید دانش پذیر رسیده است.

تسويه حساب کامل مالی

مدت زمان دوره:

50 ساعت

زمان و نحوه تشکیل کلاس ها:

حضوری

کد معمولی (در هفته)

کد فشرده (5شنبه-جمعه)

آنلاین

سرفصل های دوره:

١- طرحواره چيست؟
 ٢-شكل گيري طرحواره به چه صورتي است؟
 ٣- طرحواره درماني براي چه افرادي مناسب است؟
 ٤-طبقه بندي طرحواره هاي ناسازگار اوليه به چه صورتي است؟
 ٥-ذهنيت ها چه هستند؟
 ٥- سنجش و آموزش طرحواره به چه صورتي است؟
 ٦-ارتباط درماني در طرحواره درماني چگونه است؟
 ٧- دستور عمل گام به گام درمان طرحواره ها به چه صورت است؟
 ٨- فنون شناختي طرحواره درماني چيست؟
 ٩- فنون تجربي طرحواره درماني چيست؟
 ١٠-فنون بين فردي طرحواره درماني چيست؟
 ١١- تغيير ذهنيت ها به چه صورت است؟
 ١٢- كاربرد موارد فوق در اختلالات به چه صورت است؟

ثبت نام

مطالب مرتبط