عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

آگاهی از قوانین باعث ایجاد تصویر روشن از وظایف و مسئولیت ها نسبت به افراد یا نهادهای داخلی و خارجی برای مدیران سازمان میشود و باعث کاهش و جلوگیری از رخداد ریسک های کاری میگردد. آشنایی با قوانین بصورت نسبی و عمومی برای هر مدیر در شرایط کنونی بعنوان یک الزام تلقی میشود و عدم آگاهی های اولیه باعث بروز ضرر و زیان های گزاف و اتفاقات ناخوشایندی برای آن خواهد شد.

در همین راستا موسسه توسعه "مجموعه قوانین هفت گانه کاربردی، مهم و تاثیر گذار" در هر کسب و کار را انتخاب و تحت عنوان "دوره جامع قوانین و مقررات کسب و کار" برگزار مینماید: گزیده ای از مشخصات دوره


دوره جامع قوانین و مقررات کسب و کار

مدت زمان

ضرورت آشنایی با قوانین

2

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

16

آشنایی با قوانین مالیات مستقیم

8

آشنایی با قوانین مالیات ارزش افزوده

8

آشنایی با قوانین دفاتر اسناد رسمی و اهمیت رسمیت اسناد تجاری

8

آشنایی با اصول کلی و قوانین حاکم بر قراردادها داخلی و بین المللی

8

آشنایی با قوانین شرکت در مزایده ها و مناقصه ها

8

جمع ساعات کل

58 مدت زمان دوره
 58 ساعت
 هزینه دوره
 1.200.000 تومان