عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

کسب مهارت های لازم توسط شرکت کنندگان در اجرای درمان و فنون و مدیریت جلسه مشاوره

جلسات مشاوره توسط درمانگر با ایفای نقش و اجرای گام به گام و عملی جلسات توسط هر یک از شرکت کنندگان با نظارت مدرس دوره
 ایفای نقش درمانگر توسط شرکت کنندگان و ایفای نقش بیمار توسط مدرس دوره

اجرای درمان بر روی مراجعان واقعی توسط درمانگر و شرکت کنندگان تحت نظارت درمانگر

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

دانشجو رشته های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

درمانگران و آشنایان به مشاوره زوج و خانواده

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك کارشناسی روانشناسی و مشاوره

نحوه پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی

2- بر اساس سوابق کاری و سوابق تحصیلی

سرفصل دوره

اصول کلی کار با هیجانات، شناسایی مارکرها به کارگیری مداخلات و تکنیک های درمانی مربوط به آنها وتحلیل موارد درمانی

تئوری هیجان

طرح هیجانی

شناسایی انواع هیجان

مدل سازنده گرایی دیالکتیکی از کارکردهای خود

فرایند درمان هیجان مدار

راهبردهای کلی در کار با هیجانات

اصول تغییر هیجان

انواع همدلی

فازهای درمان هیجان مدار

شناسایی مارکرهای مهم و انواع مداخلات مرتبط با آنها

فرمول بندی مراجع و تحلیل موارد درمانی

ثبت نام