عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

توانایی اجرای یک مصاحبه بالینی (Clinical Interriew) جامع نخستین و اساسی ترین گام در ارزیابی و درمان مراجع است. برای اجرای یک مصاحبه موثر و مفید ، متخصصان بهداشت جنسی یا درمانگران جنسی باید اصول اساسی و زیر بنایی فرایند را بدانند. بطور کلی مصاحبه دارای چهار بعد و پنج مرحله است. ابعاد مصاحبه شامل رابطه (Rapport) ، تکنیک (Technique)، وضعیت روانی (ental Status) و تشخیص (Diagnosis) است. مراحل مصاحبه نیز شامل سه مرحله کلی شروع و بازگشایی (آماده کردن و غربال مشکل) ، مرحله میانی (شامل پیگیری نظریات اولیه ، اخذ تاریخچه روان پزشکی ، ارائه تشخیص و پسخوراند) و مرحله پایانی (پیش آگهی و تعیین برنامه‌درمانی) است.

 با توجه به اختلالات جنسی ابعاد و مراحل مصاحبه دو مقوله جدا از هم نیستند، بلکه آنها به هم وابسته و در هم تنیده بوده و با هم بکار می‌روند.از طرف دیگر تقسیم مصاحبه به مراحل مختلف بدان معنی نیست که یک مصاحبه عینا همین مراحل را طی می‌کند، بلکه در یک مصاحبه این توالی به هم می‌خورد و مراحل پس و پیش می‌شوند. زیرا معمولا این مراجع است که مصاحبه‌گر (درمان‌گر) را هدایت می‌کند. فایده این مرحله‌ بندی يا فرموله بندي در آن است که با پس و پیش شدن مراحل، می‌دانیم به کدام مرحله باز گردیم تا اطلاعات مورد نیاز را بدست آوریم و با توجه به سؤالات مورد نظر تكنيك هاي رفتاري عنوان ميشود .

سرفصل های دوره

اخذ شرح حال مصاحبه و ارزیابی جنسی
 غربالگری مشکلات جنسی و ملاک های آن
 الگوی پیشنهادی غربالگری جنسی
 مدل سه پنجره ای ارزیابی اختلالات جنسی

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

دانشجو رشته های روانشناسی و مشاوره و مامایی و روانپزشکی

درمانگران و آشنایان به مشاوره زوج و خانواده

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك کارشناسی روانشناسی و مشاوره

نحوه پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی

2- بر اساس سوابق کاری و سوابق تحصیلی

ثبت نام