عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

مشاوره تحصیلی، به معنای تعامل و ارتباط یک مشاوره با دانشجو و دانش آموز و صحبت در مورد برنامه درسی و نتایج آموزشی در یک بازه زمانی مشخص است. غالبا، در مشاوره تحصیلی، اهداف تحصیلی با توانایی ها و عملکرد و اهداف دانش آموز سنجیده شده و در صورت تناسب و هماهنگی، اجرا میشوند. لازم به ذکر است که این مشاوره ها در صورتی موفق خواهند بود که، به صورت حضوری انجام شده و همزمان در مورد شغل و اینده دانش آموز نیز صحبت شود. علاوه بر این، دانش آموز در این مشاوره صرفا به دنبال حمایت و پشتیبانی بوده و دستیابی به این هدف موجب میشود تا به طور جدیدی تری به تحصیل خود ادامه داده و در صورت تغییر مسیر و یا یافتن موقعیت ها و یا راهکارهای بهتر با همان مشاروه مشورت کرده و با او در ارتباط مستقیم و مستمر خواهد بود. حال، اگر مشاورهایی که در این حیطه کار میکنند، دوره مشاوره تحصیلی را گذرانده باشند، میتوانند موفق تر عمل کرده و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. سرفصل های این مقاله شامل تعریف مشاوره تحصیلی، وظایف مشاور تحصیلی، آموزش مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی، دوره مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی ، مدرک مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی ، گواهینامه مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی، اهداف برنامه ریزی آموزشی، اهداف مشاوره تحصیلی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی هستند.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

دانشجو رشته های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

درمانگران و آشنایان به مشاوره تحصیلی و استعدادیابی

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك کارشناسی روانشناسی و مشاوره

نحوه پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی

2- بر اساس سوابق کاری و سوابق تحصیلی

سرفصل دوره

 • مهارت های مطالعه
 • غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی
 • مدیریت زمان در محیط های آموزشی
 • برنامه ریزی تحصیلی
 • آشنایی با مفاهیم اساسی در مهارت های مطالعه همچون؛ تفکر، حافظه، فراموشی و غیره
 • اهمیت و ضرورت مهارت های مطالعه
 • راهبردهای یادگیری
 • راهبردهای شناختی
 • راهبردهای فراشناختی
 • پیش نیازهای مطالعه اثربخش
 • عناصر موثر در مهارت های مطالعه
 • مدل های مهارت های مطالعه
 • مدل مطالعه PQRST
 • مدل مطالعه PQRSTC
 • مدل مطالعه MURDER
 • مدل مطالعه PQ5R
 • مدل مطالعه کاپس
 • مدل مهارت های مطالعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان
 • آشنایی با مفاهیم اساسی در مهارت های مطالعه همچون؛ تفکر، حافظه، فراموشی و غیره
 • اهمیت و ضرورت مهارت های مطالعه
 • راهبردهای یادگیری
 • راهبردهای شناختی
 • راهبردهای فراشناختی
 • پیش نیازهای مطالعه اثربخش
 • عناصر موثر در مهارت های مطالعه
 • مدل های مهارت های مطالعه
 • مدل مطالعه PQRST
 • مدل مطالعه PQRSTC
 • مدل مطالعه MURDER
 • مدل مطالعه PQ5R
 • مدل مطالعه کاپس
 • مدل مهارت های مطالعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان
 • آشنایی با مفاهیم اساسی در مهارت های مطالعه همچون؛ تفکر، حافظه، فراموشی و غیره
 • اهمیت و ضرورت مهارت های مطالعه
 • راهبردهای یادگیری
 • راهبردهای شناختی
 • راهبردهای فراشناختی
 • پیش نیازهای مطالعه اثربخش
 • عناصر موثر در مهارت های مطالعه
 • مدل های مهارت های مطالعه
 • مدل مطالعه PQRST
 • مدل مطالعه PQRSTC
 • مدل مطالعه MURDER
 • مدل مطالعه PQ5R
 • مدل مطالعه کاپس
 • مدل مهارت های مطالعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان

مبانی مدیریت زمان

اهمیت و ضرورت مدیریت زمان در محیط های آموزشی

عوامل مهم در تعیین مدیریت زمان

اصول برنامه ریزی و مدیریت زمان

 اصل هدف

اصل واقع نگری

اصل مسئولیت

اصل پشتکار

اصل ابتکار

اصل تعدیل

فرآیند مدیریت زمان

آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی

ویژگی های یک برنامه موفق

مبانی برنامه ریزی تحصیلی

پیش‌بینی

مشارکت و درگیری ذهنی و عاطفی

عوامل موفقیت در برنامه‌ریزی تحصیلی

عوامل تهدیدکننده برنامه‌ریزی تحصیلی

اصول برنامه ریزی تحصیلی

اصول مربوط به برنامه

 اصول مربوط به شخص برنامه‌ریز

مراحل برنامه ریزی تحصیلی

مدل جامع برنامه ریزی تحصیلی

ثبت نام