عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

هدف دوره

مشاوره تحصیلی، به معنای تعامل و ارتباط یک مشاوره با دانشجو و دانش آموز و صحبت در مورد برنامه درسی و نتایج آموزشی در یک بازه زمانی مشخص است. غالبا، در مشاوره تحصیلی، اهداف تحصیلی با توانایی ها و عملکرد و اهداف دانش آموز سنجیده شده و در صورت تناسب و هماهنگی، اجرا میشوند. لازم به ذکر است که این مشاوره ها در صورتی موفق خواهند بود که، به صورت حضوری انجام شده و همزمان در مورد شغل و اینده دانش آموز نیز صحبت شود. علاوه بر این، دانش آموز در این مشاوره صرفا به دنبال حمایت و پشتیبانی بوده و دستیابی به این هدف موجب میشود تا به طور جدیدی تری به تحصیل خود ادامه داده و در صورت تغییر مسیر و یا یافتن موقعیت ها و یا راهکارهای بهتر با همان مشاروه مشورت کرده و با او در ارتباط مستقیم و مستمر خواهد بود. حال، اگر مشاورهایی که در این حیطه کار میکنند، دوره مشاوره تحصیلی را گذرانده باشند، میتوانند موفق تر عمل کرده و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. سرفصل های این مقاله شامل تعریف مشاوره تحصیلی، وظایف مشاور تحصیلی، آموزش مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی، دوره مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی ، مدرک مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی ، گواهینامه مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی، اهداف برنامه ریزی آموزشی، اهداف مشاوره تحصیلی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی هستند.

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

دانشجو رشته های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

درمانگران و آشنایان به مشاوره تحصیلی و استعدادیابی

شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

دارابودن مدرك کارشناسی روانشناسی و مشاوره

نحوه پذيرش دانشپذير

1- بر اساس مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی

2- بر اساس سوابق کاری و سوابق تحصیلی

سرفصل دوره

 • مهارت های مطالعه
 • غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی
 • مدیریت زمان در محیط های آموزشی
 • برنامه ریزی تحصیلی
 • آشنایی با مفاهیم اساسی در مهارت های مطالعه همچون؛ تفکر، حافظه، فراموشی و غیره
 • اهمیت و ضرورت مهارت های مطالعه
 • راهبردهای یادگیری
 • راهبردهای شناختی
 • راهبردهای فراشناختی
 • پیش نیازهای مطالعه اثربخش
 • عناصر موثر در مهارت های مطالعه
 • مدل های مهارت های مطالعه
 • مدل مطالعه PQRST
 • مدل مطالعه PQRSTC
 • مدل مطالعه MURDER
 • مدل مطالعه PQ5R
 • مدل مطالعه کاپس
 • مدل مهارت های مطالعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان
 • آشنایی با مفاهیم اساسی در مهارت های مطالعه همچون؛ تفکر، حافظه، فراموشی و غیره
 • اهمیت و ضرورت مهارت های مطالعه
 • راهبردهای یادگیری
 • راهبردهای شناختی
 • راهبردهای فراشناختی
 • پیش نیازهای مطالعه اثربخش
 • عناصر موثر در مهارت های مطالعه
 • مدل های مهارت های مطالعه
 • مدل مطالعه PQRST
 • مدل مطالعه PQRSTC
 • مدل مطالعه MURDER
 • مدل مطالعه PQ5R
 • مدل مطالعه کاپس
 • مدل مهارت های مطالعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان
 • آشنایی با مفاهیم اساسی در مهارت های مطالعه همچون؛ تفکر، حافظه، فراموشی و غیره
 • اهمیت و ضرورت مهارت های مطالعه
 • راهبردهای یادگیری
 • راهبردهای شناختی
 • راهبردهای فراشناختی
 • پیش نیازهای مطالعه اثربخش
 • عناصر موثر در مهارت های مطالعه
 • مدل های مهارت های مطالعه
 • مدل مطالعه PQRST
 • مدل مطالعه PQRSTC
 • مدل مطالعه MURDER
 • مدل مطالعه PQ5R
 • مدل مطالعه کاپس
 • مدل مهارت های مطالعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان
 • مبانی مدیریت زمان
 • اهمیت و ضرورت مدیریت زمان در محیط های آموزشی
 • عوامل مهم در تعیین مدیریت زمان
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت زمان
 •  اصل هدف
 • اصل واقع نگری
 • اصل مسئولیت
 • اصل پشتکار
 • اصل ابتکار
 • اصل تعدیل
 • فرآیند مدیریت زمان
 • آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی
 • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی
 • ویژگی های یک برنامه موفق
 • مبانی برنامه ریزی تحصیلی
 • پیش‌بینی
 • مشارکت و درگیری ذهنی و عاطفی
 • عوامل موفقیت در برنامه‌ریزی تحصیلی
 • عوامل تهدیدکننده برنامه‌ریزی تحصیلی
 • اصول برنامه ریزی تحصیلی
 • اصول مربوط به برنامه
 •  اصول مربوط به شخص برنامه‌ریز
 • مراحل برنامه ریزی تحصیلی
 • مدل جامع برنامه ریزی تحصیلی

ثبت نام