عکس صفحه اصلی
مديريت فرآيندهاي كسب و كارBPM

توضیحات جامع

مديريت فرآيندهاي كسب و كارBPM

هر كسب و كاري از مجموعه اي از فرآيندها تشكيل شده است كه اجراي اين فرآيندها موجب دستيابي به اهداف كسب و كار خواهد شد. در صورتي‌كه فرآيندهاي به خوبي طراحي و اجرا شده باشند امكان دستيابي به اهداف بيشتر خواهد بود.

در سازمان‌هاي امروز بسياري از فرآيندهاي كسب و كار لزوما متناسب با اهداف كسب و كار طراحي نشده اند بلكه به مرور زمان و بر اساس ضروريات بوجود آمده شكل گرفته اند كه ممكن است دربرگيرنده فعاليت‌هاي بدون ارزش افزوده نيز باشند. از طرفي ديدگاه بسياري از سازمان‌ها با ديدگاه كاركردي (Functional) اداره مي‌شوند و فقدان رويكرد فرآيندگرايي مي‌باشند. با توجه به افزايش رقابت ميان سازمان‌ها پيش گرفتن رويكرد فرآيندي و بهبود فرآيندها مي‌تواند نقش بسيار مهمي در موفقيت آنها داشته باشد.

در اين دوره مفاهيم مرتبط با مديريت فرآيندهاي كسب و كار و مدلسازي فرآيندهاي كسب وكار به منظور درك بهتر فرآيندها و ايجاد بهبود و پياده سازي آنها مورد بحث قرار مي‌گيرد.


 گزیده ای از اهداف دوره


 • آشنايي با ديدگاه فرآيندي
 • آشنايي با اصول مديريت فرآيندهاي كسب و كار
 • آشنايي با مدلسازي فرآيندها بواسطه BPMN
 • آشنايي با متدلوژي پياده سازي مديريت فرآيندهاي كسب و كار

 گزیده ای از سرفصل های دوره


 • تعريف فرآيند و خصوصيات فرآيند
 • تفكر فرآيندي
 • فناوري اطلاعات و تغيير فرآيند
 • نقش تكنولوژي‌هاي مديريت فرآيند
 • تعريف مديريت فرآيندهاي كسب و كار
 • چرخه عمر مديريت فرآيندهاي كسب و كار
 • انواع فرآيندها
 • نقش‌هاي درگير در مديريت فرآيندهاي كسب وكار
 • اولويت بندي فرآيندهاي كسب و كار
 • مدلسازي فرآيند
 • متدلوژي‌هاي پياده سازي مديريت فرآيندها
 • فاكتورهاي موفقيت پياده سازي مديريت فرآينده
 • سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر فرایندها

   مدت زمان دوره
   16 ساعت
   هزینه دوره
   298.000 تومان

مطالب مرتبط