عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

مدیریت امور اداری و دفتری (مقدماتی و پیشرفته)

آیین نگارش و مکاتبات اداری، گزارش نویسی، خلاصه نویسی نامه های اداری و فن بیان • کلیاتی در مورد نقش و اهمیت ارتباط در سازمان
 • ضرورت و اهمیت مکاتبات اداری در سازمان
 • آشنایی با مشخصات و اجرای نامه ‌ها و گزارشها
 • نقش اسناد و انواع آن در ارتباطات سازمانی
 • طبقه بندی انواع نامه‌ها و گزارشهای اداری
 • مراحل تهیه نامه ها و گزارشهای اداری
 • شرح دستورالعملهای دولتی در تهیه مکاتبات اداری
 • اصطلاحات خاص مکاتبات اداری و شیوه درست نویسی
 • رونوشت ها و گیرندگان آن
 • جایگزینی واژه های فارسی و شیوه بکار گیری آنها با رعایت نکات فنی نگارش
 • شیوه نگارش متن فارسی (آیین نگارش)
 • نشانه گذاری در متن
 • ویژگیهای نامه و گزارش خوب و مطلوب
 • ساده نویسی و پرهیز از عبارت پردازی
 • توضیحاتی در مورد فرم کلی گزارش (قسمت‌های اصلی یک گزارش جامع و کتبی)
 • توضیحاتی در مورد روشهای جمع آوری اطلاعات
 • توضیحاتی در مورد روشهای استفاده از منابع و مأخذ در گزارش نویسی
 • نکات لازم و قابل توجه در گزارش نویسی
 • آشنایی با ضرورت و اهمیت خلاصه سازی مکاتبات اداری
 • آشنایی با فواید و اهداف خلاصه سازی
 • آشنایی با عوامل موثر در تهیه خلاصه
 • آشنایی با انواع روش‌های تلخیص
 • آشنایی با مراحل تلخیص و روان نویسی
 • آشنایی با اصول خلاصه سازی در مکاتبات اداری
 • آشنایی با روشهای تنظیم خلاصه
 • آشنایی با مراحل نگارش خلاصه مکاتبات
 • آشنایی با اشکال مختلف ارایه و تنظیم خلاصه


ثبت نام

مطالب مرتبط