عکس صفحه اصلی

کارگاه تحلیل بنیادی

کارگاه تحلیل بنیادی

کارگاه تحلیل بنیادی

دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس های پنج گانه بازارهای مالی، (با تاکید بر بازارسهام) که در پایان دوره فراگیران توانایی های تحلیل گری در بازار در حوزه اوراق مسکن، تحلیل گری در بازار در حوزه سهام، تحلیل گری در بازار در حوزه طلا (سکه) .