عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره


1- هدف دوره

  1. تدوین چشم انداز جامعی از کسب و کار
  2. درک متقابل یکدیگر در گروه مدیریتی
  3. برآورد و تعیین نیازهای مالی و درخواست برای تأمین آنها
  4. اخذ مصوبه هیأت مدیره و سهامداران
  5. جذب کارکنان جدید
  6. استخراج و تنظیم اهداف کارکنان
  7. اطلاع رسانی به کارکنان
  8. اطلاع رسانی به قرض دهندگان و اعطاء کنندگان تسهیلات مالی
  9. اطلاع رسانی به شرکاء تجاری

 

2- تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

علاقه به یادگیری

نیاز به دانش در زمینه کارگاه مورد نظر


3- شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

1- دارابودن مدرك پايان تحصيلات عمومي (ديپلم متوسطه/ پيش‌دانشگاهي)


4- نحوة پذيرش دانشپذير

 مصاحبه


 محتواي دوره

1-تعریف مدل کسب و کار و اجزای آن

 2-پنج نکته‌ی کلیدی درباره مدل کسب و کار

3-روایت داستانی و روایت عددی در تحلیل و ارزیابی مدل کسب و کار

4-بوم مدل کسب و کار(کتاب خلق مدل کسب و کار)

5-کانواس کسب و کار

6-مجموعه درس‌های ارزش آفرینی

و....

مطالب مرتبط