عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

هدف: مشتریان دلیل اصلی وجود هر کسب و کاری هستند. رضایت و خشنودی ایشان سبب بقای سازمان می‌شود و آنها را به سفیر برند ما تبدیل می‌کند. مشتریان انتظارات و روحیات متفاوتی دارند لذا در مواردی نسبت به عملکرد سازمان ناراضی و شاکی می‌شوند. روانشناسی ارتباط با مشتریان و مدیریت اعتراضات ایشان به نحوی که آن‌ها را به دوست سازمان تبدیل کند تحت عنوان مهارتهای ارتباط با مشتری در این دوره آنلاین تدریس می‌گردد.

سرفصل های دوره

محتوای دوره:

مقدمه ای بر بازاریابی و روانشناسی

آشنایی با تکنیک های شناسایی رفتار مشتریان و مخاطبان

انواع مشتریان و شیوه های ارتباط با انها

عوامل روانی در بهبود فروش

شیوه های فروش به هر تایپ شخصیتی

تکنیک های برخورد با مشتریان

مهارت های پاسخ به اعتراض مشتریاندر هر یک از تایپ های شخصیتی

چگونگی فروش خدمات بیشتری به یک مشتری

آسیب شناسی نارضایتی برخی از مشتریان

مخاطبین دوره

منشی ها، فروشندگان حضوری، فروشندگان تلفنی، سرپرستان و مدیران