عکس صفحه اصلی

اعضای باشگاه

اعضای باشگاه

اعضای باشگاه

اعضای این باشگاه متشکل ازاساتید دانشگاه، دانش پذیران موسسه (کد دانش پذیری داشته باشند) و مدیران در بخش صنعت، بازرگانی یا سازمانهای خصوصی و دولتی می باشند.