عکس صفحه اصلی

درباره باشگاه

درباره باشگاه

درباره باشگاه

موسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه با هدف ایجاد رونق اقتصادی و تعاملی سازنده با دانش­ پذیران موسسه، مدیران صنعت بازرگانی، سازمانهای خصوصی و دولتی سعی در تشکیل باشگاه کسب و کار نموده ­است.