عکس صفحه اصلی

همکار جذب

همکار جذب

همکار جذب

موسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه در راستای ارائه خدمات آموزشی به افراد توانمند و مشتاق به علم، مهارت و هنر مدیریت، تصمیم به تشکیل گروههای همکاری جذب این موسسه در نقاط مختلف کشور در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری گرفت.