عکس صفحه اصلی

گروه حسابداری

منشی گری حرفه ای

منشی گری حرفه ای

برای منشی یا مسئول دفتر شدن، معمولا نیاز به تحصیل در یک رشته خاص نمی باشد. البته به تازگی رشته هایی تخصصی مانند امور دفتری و منشی گری در برخی ازدانشگاه های کشور راه اندازی شده است.

منشی گری /مسئول دفتری

منشی گری /مسئول دفتری

رای منشی یا مسئول دفتر شدن، معمولا نیاز به تحصیل در یک رشته خاص نمی باشد. البته به تازگی رشته هایی تخصصی مانند امور دفتری و منشی گری در برخی از دانشگاه های کشور راه اندازی شده است.