عکس صفحه اصلی

دوره حسابداری پیشرفته (آموزش نرم افزارها)

آموزش حسابداری مقدماتی و پیشرفته ( آموزش نرم افزارها)

آموزش حسابداری مقدماتی و پیشرفته ( آموزش نرم افزارها)

این دوره ها در سطح مقدماتی شامل آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی،صدور اسناد حسابداری به صورت دستی،تهیه گزارشات مالی به کمک اکسل،آموزش نرم افزار های پیشرفته حسابداری،بستن حساب ها و تهیه اظهارنامه های ارزش افزوده،خرید و فروش فصلی و … خواهد بود.

آموزش حسابداری پیشرفته

آموزش حسابداری پیشرفته

این دوره ها در سطح مقدماتی شامل آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی،صدور اسناد حسابداری به صورت دستی،تهیه گزارشات مالی به کمک اکسل،آموزش نرم افزار های پیشرفته حسابداری،بستن حساب ها و تهیه اظهارنامه های ارزش افزوده،خرید و فروش فصلی و … خواهد بود.