عکس صفحه اصلی

آمادگی آزمون وکالت 1400 کلاسهای وکالت

آمادگی آزمون وکالت 1401کلاسهای وکالت

آمادگی آزمون وکالت 1401کلاسهای وکالت

در برگزاري كلاسها به اساتيد توصيه شده است كه مطالب را از پايه و به طور منظم و حتي المقدور نكته اي به دانشجويان تدريس نمايند، به طوري كه حتي كساني كه سالها از درس دور مانده اند نيز قادرند با حضور در اين كلاسها خود را آماده شركت در آزمون نمايند.