عکس صفحه اصلی

آموزش تخصصی تئاتر

آموزش تخصصی تئاتر

آموزش تخصصی تئاتر

موسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه برای دانش پذیران هنر، تئاتر و ادبیات نمایشی را در کنار هم، برای عملکرد بهتر و آموزشی روان تر درنظر گرفته است. آموزش (تئورى- عملى) بازيگرى (بازيگرى براى صحنه، سينما، تلويزيون و راديو)