عکس صفحه اصلی

آشنایی با تکنیک های زبان بدن و چهره شناسی(Body Language)

آشنایی با تکنیک های زبان بدن و چهره شناسی(Body Language)

آشنایی با تکنیک های زبان بدن و چهره شناسی(Body Language)

زبان بدن (Body Language) به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی و هیجانی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران قادر است، ارتباط برقرار نماید. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی، ژستها، اشارات بدنی، حرکات و مسیر نگاه چشم‌ها باشد.