عکس صفحه اصلی

تدوین طرح کسب و کار Business Plan-BP و ارزیابی مالی طرح ها با تاکید بر تحلیل حساسیت و ریسک، سناریو پردازی و کاربرد Excel

تدوین طرح کسب و کار Business Plan-BP و ارزیابی مالی طرح ها با تاکید بر تحلیل حساسیت و ریسک، سناریو پردازی و کاربرد Excel

تدوین طرح کسب و کار Business Plan-BP و ارزیابی مالی طرح ها با تاکید بر تحلیل حساسیت و ریسک، سناریو پردازی و کاربرد Excel

هنگامی که قصد راه اندازی یک کسب و کار، یا توسعه آن را دارید، به صورت حتم نیاز دارید تا برای آن «طرح کسب و کار» تدوین نمایید.BP به یک عنوان نقشه راه برای شخص کارآفرین از آغاز تا موفقیت کسب و کار او را همراهی می‌کند و به نوعی راهنمای شخصی کارآفرین است.