عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع


در انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه فرد تصمیم گیر غالباً چندین معیار را هم زمان مدنظر قرار میدهد. معیارهای تصمیم گیری و رتبه بندی گاهاً هم راستا و بعضاً هم متقابل و متضاد می باشند. امروزه تصمیم گیری به چالش و موضوعی پیچیده برای مدیران در سازمان ها و دانشجویان در انجام تبدیل شده است. تعدد شاخص های تصمیم گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی، ضرورت در نظر گرفتن همزمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید.

در فرایند تصمیم گیری، با توجه به روابط متقابل متغیرها و شرایط و محدودیت های موجود یک مدل ایجاد و نهایتاً با یکی از طرق تصمیم گیری و حل مساله به حل آن پرداخته میشود.


گزیده ای از سرفصلهای دوره


 • مقدمه ای بر مسائل تصمیم گیری های چند معیاره
 • دسته بندی انواع مسائل تصمیم گیری
 • معرفی تکنیک های برنامه ریزی ریاضی تک هدفه و چند هدفه (روش L-P متریک، برنامه ریزی آرمانی، لکسیکو گراف، اهداف حد دار و ...)
 • معرفی تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه  (Topsis,SAW,AHP,ELECTRE)
 • مقدمه ای بر تئوری فازی و خاکستری و نقش آن در تصمیم گیری
 • معرفی نرم افزار Expert choice
 • بررسی مثال های کاربردی تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه
 • معرفی و کاربرد TRIZو تكنيكهاي مهندسی خلاقيت به عنوان روشی برای حل مساله به همراه معرفی نرم افزار

 دوره آشنایی با الزامات قانون کار و تامین اجتماعی


یکی از عمده ترین مواردی که کارفرمایان و صاحبان مشاغل با آن رو برو هستند قوانین مربوط به قانون کار، رابطه بین کارفرما و کارگر و نحوه انعقاد قرارداد های کاری و امور مربوط به بیمه و تامین اجتماعی است که گاهاً عدم آشنایی به قوانین مربوطه باعث بروز جرائم و ضررهای مالی سنگین برای کارفرمایان یا حتی کارگران(کارمندان) می گردد.

رابطه کارگری و کارفرمایی به اقتضای خود و به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد و متنوعی را در بر دارد. حکم بخش عمده ای از آثار این رابطه را قانون کار تعیین کرده است، در جایی که کارگر(کارمند) را به عنوان بیمه شده در نظر میگیریم، مقررات تأمین اجتماعی به آثار این رابطه می پردازد.


 گزیده ای از اهداف دوره


 • آشنایی با تعريف كارگر و اركان الزامي رابطه كار
 • آشنایی با كارفرما و الزامات كارفرمايي
 • تعريف كارگاه و توابع ان( ماموريتها و حوادث ناشي ازكار)
 • آشنایی با قرارداد كار و الزامات انعقاد ان
 • آشنایی با انواع قراردادهاي كار و شروط مهم در قرارداد
 • آشنایی با مسايل تامين اجتماعي
 • آشنایی با منابع درامد سازمان تامين اجتماعي
 • ضمانت اجراي وصول درامدها در سازمان
 • پيمانكاريها و تامين اجتماعي

مدت زمان دوره

16 ساعت

هزینه دوره

278.000 تومان 

مخاطبین دوره

ویژه مدیران سازمان ها و دانشجویان