عکس صفحه اصلی

دوره جامع قوانین و مقررات کسب و کار

دوره جامع قوانین و مقررات کسب و کار

دوره جامع قوانین و مقررات کسب و کار

آگاهی از قوانین باعث ایجاد تصویر روشن ازمسئولیت ها نسبت به افرادبرای مدیران سازمان شده و باعث کاهش و جلوگیری از رخداد ریسک های کاری میگردد،که موسسه توسعه "مجموعه قوانین هفت گانه کاربردی، مهم و تاثیر گذار" را انتخاب و تحت عنوان "دوره جامع قوانین و مقررات کسب و کار" برگزار مینماید