عکس صفحه اصلی

مديريت فرآيندهاي كسب و كارBPM

مديريت فرآيندهاي كسب و كارBPM

مديريت فرآيندهاي كسب و كارBPM

هر كسب و كاري از مجموعه اي از فرآيندها تشكيل شده است كه اجراي اين فرآيندها موجب دستيابي به اهداف كسب و كار خواهد شد. در صورتي‌كه فرآيندهاي به خوبي طراحي و اجرا شده باشند امكان دستيابي به اهداف بيشتر خواهد بود.