عکس صفحه اصلی

کارگاه تقویت شم اقتصادی وشناسایی فرصتهای کسب وکار- کارآفرینی

کارگاه تقویت شم اقتصادی وشناسایی فرصتهای کسب وکار- کارآفرینی

کارگاه تقویت شم اقتصادی وشناسایی فرصتهای کسب وکار- کارآفرینی

ولی چه گونه می توان شم اقتصادی خوبی داشت و فرصت‌های پولدار شدن را شناخت و از آن‌ها استفاده کرد؟ چگونه می‌شود شاخک‌های اقتصادی تیزی داشت؟آیا این شم اقتصادی ذاتی و ژنتیکی است؟ آیا در دوران کودکی ایجاد می‌شود؟