عکس صفحه اصلی

دوره تربیت مشاور عمومی

دوره تربیت مشاور عمومی

دوره تربیت مشاور عمومی

از اهداف اصلی دوره ی جامع تربیت مشاور عمومی، توانمندسازی مشاوران در حوزه های مختلف و بهره گیری از ابزارها و سامانه های معتبر رایانه ای می باشد.