عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

 هدف دوره

  • اشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابرسی
  • اشنایی با تحلیل رویداد های مالی و نحوه ثبت سند حسابرسی
  • بررسی مدارک و اسناد مالی

 تواناییهای مورد انتظار دانشپذیرفتگان دوره

  • حسابرسی در شرکت های بازرگانی و خدماتی
  • بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد
  • زیر بنای صورتهای
  • آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،
  • مشاهده دارایی ها،
  • پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی

 شرایط ورود به دوره (پیش‌نیازهای ورود)

  • داشتن مدرک کارشناسی حسابداری

 

سرفصل دوره

1- حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

2-تحلیل صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل

3- کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

4- تحلیل و ارزیابی فرایندهای پیمانکاری

5- مروری بر استانداردهای حسابرسی

6- دادرسی حسابرسی

ثبت نام