عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفی دوره

حقوق بین الملل عمومی یکی از منابع مهم و ارزشمندی است که در رشته‌های مختلف کارشناسی ارشد حقوق از جمله حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل، حقوق محیط زیست و حقوق ارتباطات کارایی دارد.

سرفصل ها

تعریف حقوق بین الملل
 مکاتب فکری
 حقوق دریاها
 حقوق دیپلماتیک و کنسولی
 حقوق بشر
 و…

ثبت نام