عکس صفحه اصلی

مدیریت امور اداری و دفتری

مدیریت امور اداری و دفتری

مدیریت امور اداری و دفتری

مدیریت امور اداری و دفتری (مقدماتی و پیشرفته) آیین نگارش و مکاتبات اداری، گزارش نویسی، خلاصه نویسی نامه های اداری و فن بیان