عکس صفحه اصلی

توضیحات جامع

معرفي دوره

1- هدف دوره

کاربرد اکسل در حسابداری شامل مجموعه ای از قابلیت ها است که دست یافتن به آنها نیاز به گذراندن دروس نظری و عملی است که فرد را برای اجرا و پیاده سازی سیستم های حسابداری در قالب نرم افزار مورد نظر واجرای حسابداری مؤسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورتهای مالی اساسی با استفاده از این نرم افزار آماده می کند.

هدف از تدوین این دوره تربیت افراد متخصص در رشته حسابداری است که با کاربری نرم افزار اکسل این مهم را سریع ترفدقیق ترو بهتر به سرانجام برساند.


2- تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره

 • آشنایی کامل با نرم افزار اکسل و کاربرد آن در حسابداری
 • اجرا و پیاده سازی سیستم های حسابداری در قالب نرم افزار مورد نظر
 • اجرای حسابداری مؤسسات بازرگانی وخدماتی و مشارکت در تهیه صورتهای مالی اساسی با استفاده از این نرم افزار


3- شرايط ورود به دوره (پيش‌نيازهاي ورود)

1- داشتن كارشناسي حسابداری از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر کشور و يا دیپلم حسابداری و یا داشتن گواهینامه دوره حسابداری از مؤسسات آموزش عالی معتبر


4- نحوة پذيرش دانشپذير

مصاحبه


 محتواي دوره

 • اصول اولیه کار با اکسل
 • سفارشی سازی فضای کار اکسل و کار با کاربرگ ها
 • رسم تصاویر گرافیکی،چارت سازمانی و انواع نمودارها ،سفارشی سازی فضای کار با اکسل
 • کار با کاربرگ ها
 • فرمول نویسی در اکسل
 • توابع تحلیل های مالی و تحلیل اوراق بهادار
 • تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد
 • تهیه  و تنظیم لیست های مالی
 • محاسبات و تهیه گزارشات پیشرفته
 • پروژه

مطالب مرتبط