عکس صفحه اصلی

مدیریت عالی هتلداری DBA

مدیریت عالی هتلداری DBA

مدیریت عالی هتلداری DBA

مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه دوره ای را به عنوان مدیریت عالی هتلداری DBA منطبق بر سرفصلهای آموزشی و به روز کشور برگزار می نماید. هدف از این دوره استفاده کاربردی از علم روز مدیریت برای ارتقا و توسعه کسب و کار در واحدهای هتلداری می باشد.