عکس صفحه اصلی

مدیریت راهبردی صادرات DBME

مدیریت راهبردی صادرات DBME

مدیریت راهبردی صادرات DBME

پيشرفتهاي اقتصادي و صنعتي در چند دهه اخير، نياز به دستيابي به بازارهاي جديد و افزايش چشمگير رقابت هاي بين المللي سبب گشته تا حضور در اين بازارها با توجه به روابط حاكم بر آنها از پيچيدگي خاصي برخوردار گردد و مدیرانی موفق هستند که بتوانند از علم روز مدیریت به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنند.