عکس صفحه اصلی

مدیریت عالی بیمه DBA

مدیریت عالی بیمه DBA

مدیریت عالی بیمه DBA

مدیرانی موفق هستند که بتوانند از علم روز مدیریت به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنند و بی تردید کلیه فرآیندهای اقتصادی و صنعتی و تجاری کشورها برای تحقق ماموریت ها و آرمان های خود نیاز مبرم به بیمه دارند. لذا این امر نیازمند داشتن دانش کافی در زمینه های شناسایی، ارزیابی و تحلیل هایی اثر بخش می باشد.