عکس صفحه اصلی

آنچه شما فقط در گام اندیشه تجربه خواهید کرد....

مهارت های برقراری ارتباط و مکالمه در حداقل زمان، با روش تیمی به زبان آموزان در تمامی سطوح

آغاز ثبت نام ترم پاییز ویژه تمامی سنین

پس از شش ماه روان انگلیسی صحبت کنید

کد1: هفته ای دو روز

کد 2: پنج شنبه ها بعداز ظهر

جهت ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید

مطالب مرتبط