عکس صفحه اصلی

گروه زبان های خارجی

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

موسسات آموزشی گام اندیشه درمسیر گسترش فعالیت های فرهنگی توجه خود را به طور خاصی به بخش آلمانی معطوف نموده است. از آنجا که کشور آلمان از مهمترین شرکای تجاری ایران بوده و این کشور امکانات مناسبی جهت ادامه تحصیل دانشگاهی عرضه می نماید، آموزش زبان مزبور هر زمان اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مکالمه عمومی زبان انگلیسی

مکالمه عمومی زبان انگلیسی

آنچه شما فقط در گام اندیشه تجربه خواهید کرد.... مهارت های برقراری ارتباط و مکالمه در حداقل زمان، با روش تیمی به زبان آموزان در تمامی سطوح